آخرین زمان برای ارسال مدارک گرید غرفه سازی

پیرو جلسه مورخه ۹۳/۸/۱۱ در محل دفتر مدیریت غرفه آرایی نمایشگاه بین المللی تهران مقرر گردید شرکتهای غرفه ساز برای ارسال مدارک جهت دریافت مجوز فعالیت غرفه سازی در سال ۱۳۹۳ فقط تا پایان وقت اداری ۹۳/۸/۳۰ فرصت خواهند داشت .

بیشتر بخوانید  مجوزهای غرفه سازی آماده شد