انتخاب بازرس انجمن غرفه سازان در تاریخ ۱۰/۱۲ /۹۵ با حضور اعضای انجمن و همچنین نماینده وزارت کار در تالار اصفهان نمایشگاه بین المللی تهران انجام شدو طی رای گیری بعمل آمده آقای شهرام قاسمی بعنوان بازرس اصلی و آقای یحیی آشنا بعنوان علی البدل به مدت یک سال انتخاب شدند

بیشتر بخوانید  نمایشگاه ایران متافو