توافق عدم سپرده گذاری انجمن با ستاد شوینده ها

طبق توافق انجمن غرفه سازان با آقای مرادی مدیر عامل شرکت سامع پاد نوین و برگزارکننده نمایشگاه شوینده ها اعضای انجمن از سپرده حسن انجام کار غرفه سازی معاف خواهند بود

بیشتر بخوانید  مجوزهای فعالیت غرفه سازی