فردا سه شنبه ۳۰ آذر ماه جلسه توجیهی به منظور ساماندهی و مجوز فعالیت همکاران غرفه ساز در زمینه پیش ساخته سالنی ، اسپیس فریم و پیش ساخته های ویژه در سالن اصفهان ساعت ۱۰-۱۲ برقرار میباشد از دست اندر کاران این بخش غرفه سازی دعوت میشود که در جلسه مذکور حضور بهم رسانند.