دومین دوره انتخابات هیئت مدیره انجمن

در تاریخ ۹۴/۹/۳۰ دومین دوره انتخابات هیت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی غرفه سازان تهران در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار شد، و بر این اساس طبق رای گیری اعضای انجمن به تعداد ۵۹ شرکت هیت مدیره دوره اول آقایان امیر عبدالله پور ، علیرضا جهانپناه ، علی معین ، رضا حاتمیان ، افشین غفاری در سمت خود ابقاء و همچنین در مورد رای گیری بازرس انجمن آقای یحیی آشنا به این سمت انتخاب شدند.

بیشتر بخوانید  بازديد نمايندگان مجلس از نمايشگاه  بين المللي تهران