غرفه برتر از نگاه بازدیدکنندگان

غرفه برتر از نظر بازدیدکنندگان انتخاب شد

در ساعت ۱۵ با حضور نماینده های  جامعه غرفه سازان و ستاد برگزاری نمایشگاهارای بازدیدکنندگان شمارش شد و شرکت سپنج سازه  با  طرح شماره۱۰ از غرفه آریا سل  برنده تندیس غرفه برتر از نگاه بازدیدکنندگان شد

بیشتر بخوانید  مسابقه طرح وغرفه سازی برتر در نمایشگاه میدکس