قوانین جدید غرفه سازی

مقررات طراحی وغرفه آرائی و آیین نامه اجرائی تعیین صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران غرفه ساز با حضور نمایندگانی از شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی تهران و انجمن برگزار کنندگان نمایشگاهها و انجمن صنفی غرفه سازان تصویب گردید . بدیهی است که بعد از زمان مقرر قابل اجرا می شود. تصویر آیین نامه بشرح زیر می باشد
4-WEB

بیشتر بخوانید  افتتاح بیست وششمین نمایشگاه فرش دستباف تهران