معافیت سپرده گذاری اعضای انجمن در نمایشگاه آرد و نان و صنایع وابسته

بنا بر توافق ستاد برگزاری نمایشگاهآرد و نان و صنایع وابسته با انجمن صنفی کارفرمایی غرفه سازان اعضای انجمن از سپرده گذاری حسن انجام کار غرفه سازی معاف میباشند

بیشتر بخوانید  سایت رسمی انجمن غرفه سازان راه اندازی میشود