به اطلاع بازدیدکنندگان محترم میرساند علاوه بر سایت جامعه غرفه سازان که ملاحظه میفرمایید یک سایت دیگر به نام انجمن صنفی کارفرمائی غرفه سازان راه اندازی گردید. www.esbat.org