تامین کنندگان لوازم اضافه غرفه

وصال سیستم
نام مدیر عامل: سیدمهدی حسینی
شماره ثبت: ۳۱۸۹۵۸
آدرس: سپه غربی کوچه حصارکی فرعی دوم پلاک ۴
تلفن: ۸۸۲۴۶۵۹۷
فکس: ۸۸۲۴۶۵۹۸