امروز  نوزدهم تیرماه ۱۳۹۶ نمایشگاههای آسانسور و سنگهای تزیینی در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران گشایش یافت این نمایشگاهها به مدت چهار روز از ساعت ۱۰ الی ۱۸ برای بازدید علاقه مندان و دست اندرکاران آماده میباشد

فراخ اًن دع تً ب مشارکت در ششمیه ومایشگا بیه المللی آساوس رً، صىایع ی تجهیزات یابست ثب غلام ی احتسام؛
۱۳۹۵ غبشمبن ت غًعؼ تجعبزت ایعسان ، ؾؿ عمیه /۰۸/ ۹۵ م زًخ ۲۹ /۳۲۰/ ثدیى غًیل ث اطلاع می زغبود؛ حػت مج شً ؾمبز ۵۳۳۵۰
ومبیؿگب ثیه المللی آغبوػ زً، صىبیغ ی تج یُصات یاثػت اش تعبزید ۹۱ لغایت ۲۲ تیرمتا ۹۳۱۶ ت غًع ؾعسکت غع بُمی ومبیؿعگب بَُی
ثیه المللی جم زًُی اغلامی ایسان دز محل دائمی ومبیؿگب بَُی ثیه المللی ت سُان ثسگصازی ت غًع مقامات عالیرتبت صتىیتی وشت رً افتتعب
ذ اً دَ ؾد .
لرا ثب ت جً ث ا مَیت ی جبیگب ییط ایه ومبیؿگب دز تجبدل اطلاػعبت فىع ی- ثبشزگعبوی ی آؾعىبیی سَچع ثیؿعتس صعبحجبن صعىبیغ ی
پطی ؿَگسان ی دغت اودزکبزان صىؼت مرک زً،اشآن ؾسکت محتسم دػ تً ثؼمعل معی آیعد دز صع زًت تمبیعل ثع مؿعبزکت ثعب آذعسیه
۹۳۱۱/۹۹/ دغتبیزد بَی صىؼتی ی فه آیزی زیش ج بُن ی مَچىیه ث مىظ زً مؼسفی ت اًن ت لًیعد ی صعبدزات کؿع زً ،حتااورر تتا تتاری ۲۲
فسم فساذ اًن ثجت وبم شیس زا تکمیل ی اش طسیک ومبثس یب ایمیل ازغبل ومبیىد .
ثدی یُ اغت دز ص زًت تکمیل ظسفیت غبله بَ ی فضبی ثبش تحت پ ؾًؽ ومبیؿگب لجل اش تبزید ذکس ؾد ف قً ، ثسگصاز کىىد اش پعریسؼ
دزذ اًغت بَی جدید مؼریز ذ اً دَ ث دً.
، ۲۱۹۱۲۵۴۹-۲۱۹۱۲۲۸۳- ػلالمىدان ث مؿبزکت می ت اًوىعد ج عُت کػعت اطلاػعبت ثیؿعت س، ثعب ؾعمبز تلفعه عَبی ۲۲۶۶۲۸۲۸
@Iranliftex کبوعبل تلگعسا م – www.iranliftex.ir – Liftex@iranfair.com : 22662672 ی ایمیعل – ۲۱۹۱۲۴۶۳ – ومعبثس: ۳
تمبظ حبصل فسمبیىد.
ی

بیشتر بخوانید  دهمین نمايشگاه بين المللي انرژي هاي نو، تجديدپذير، بهره وري و صرفه جویي