اطلاعیه ۱۷انجمن غرفه سازان

بدینوسیله پیرو اطلاعیه شماره ۷ مبنی بر تصویب مواد اساسنامه توسط هیئت مدیره در تاریخ ۹۲/۹/۲۳ ازکلیه کسانی نسبت به مواداساسنامه وقوانین انجمن غرفه سازان نظر ویا پیشنهادی دارند تقاضا میشود که تاتایخ ۹۲/۹/۱۵ به این سایت ایمیل نمایند.
باتشکر از همکاری وهمفکری شما
هیئت موسس

بیشتر بخوانید  یازدهمین نمایشگاه تجهیزات فروشگاهی وفروشگاههای زنجیره ای